Safe Exit
Quickly & safely exit this site

Nrhiav Kev Pab

Yog hais tias koj yog tus uas raug ntaus/tsim txom(victim) los ntawm koj tus txijnkawm/ tus khub thiab tam sim ntawv nyob rau qhov ua phom sij heev hu kiag rau 911.

Yog hais tias muaj tej yam ua uas rau koj ntshai hais txog koj txoj kev raug zoo(relationship) nrog koj tus khub/hlub(partner) thiab koj xav tham txog, nrhiav tus zauv xov tooj rau qhov program(qhov chaw pab) nyob ze ntawm koj, los yog hu rau National Domestic Violence(koob haum ntiaj teb pab cov neeg raug ntaus/txim txom los ntawm kev ntxijnkawm/kev nkauj nraug). Koj txuas tau nrog ib tug neeg uas yuav txhawb nqab/pab koj tham txog koj qhov teeb meem uas koj muaj, koj qhov safety, thiab qhov uas yuav muaj pab pub tau rau koj. Tag nro tej lus sib tham nrog tus neeg pab txhawb nqa koj ntawv cov programs nyob ze koj los yog National Deomestic Violence Hotline(koob haum ntiaj teb pab cov neeg raug ntaus/txim txom los ntawm kev ntxijnkawm/kev nkauj nraug) yuav zais npom txwv tuag nti tsis hais tawm.

Northern Northeastern Southeastern Southern Western

BE THE CHANGE

Support our work.
Support safe families.

We envision communities fully engaged to provide safety and to give a voice to all affected by domestic abuse, while creating the social change necessary to address its root causes. We honor the wisdom and strength of domestic abuse survivors across the lifespan. Our mission is achievable through survivor-centered work that includes strategic partnerships and collaboration. As advocates for social justice, we embrace the voices of diverse communities.