Nrhiav Kev Pab      Обратитесь за помощью     Obtener Ayuda                 Login   Logout

Tej yam uas yuav tau los ntawm Domestic Violence Program

Tej yam uas yuav tau yog hais tias koj hu rau ib lub program:

 • ib lub pob ntsheg uas txhawj txog hmoog hais. Tag nro cov programs muaj neeg uas yuav los mloog thiab pab koj nriav tej kev pab uas muaj.
 • Cov neeg uas ua hauj lwm pab. Feem ntau cov programs muaj cov neeg yuav kawm tawm los uas yuav pab tau koj txog welfare, CPS, muaj mob ua tsis tau, neeg poob teb chaw, tsev loom, tiv thaiv txoj hauj lwm, thiab ntau yam ntxiv.
 • Emergency shelter(chaw rau yus nyob luj sij hawm uas muaj Emergency/toob kas). Muaj ntau lus programs muab chaw zoo/safe rau yus nyob.
 • Tsev loom uas muaj ncaib. Tej cov programs muaj tsev loom rau nyob ntev mus ib ntus kom dim txoj sia.
 • Muaj cov pa/pawg uas pab txhawb nqa. Tej cov programs khiav tej pa/pawg rau menyuam, cov hluas, thiab neeg laus.
 • Legal advocacy. Feem ntau cov programs muaj information hais txog kev tiv thaiv thiab lwm cov teeb meem uas caj ncees los ntawm neeg. Feem ntau tsis muaj qhov legal counsel dawb, tiam sis mam li xa koj mus rau ib qhov ua yog dawb los yog them nyiam tsawg rau cov kws lij choj.
 • Crisis services. Feem ntau cove programs muaj 24xuab moos crisis services.

Tej yam uas yuav tau yog hais tias koj mus ib cov emergency shelter:

 • Cov chaw uas dawb--nyob dawb xwb tsis tau them. Ntau cov chaw uas dawb no muaj txoj cais los khoo tias nyob koj yuav nyob tau ntev npaum li.
 • Feem ntau cov chw uas dawb no yuav tsum tau koom chav tsev mov, common areas, thiab hoob nab. Cov chaw uas dawb no muaj zaub mov pub yus noj tiam sis yog hais tias koj muaj special dietary cncerns (i.e., gluten-free, tej yam tsis haum), koj yuav tsum tau qhia rau cov neeg uas ua hauj lwm hauv paub.
 • Yog hais tias koj muaj menyuam, nej yuav tau sib koom pw ua ke ib hoob.
 • Yog hai tias koj ib leeg kheej xwb, koj yuav tau koom ib hoob nrog lwm tus.
 • Yog yuav tau tsum tsim nyog saib xyuas koj cov menyuam kom zoo.
 • Tag nro cov chaw uas dawb no yuav tsum tau txais tos cov service tsiaj.
 • Tsawm li cas los, feem ntau cov chaw uas dawb no tsis yog ua los rau tsiaj nyob. Ntau qhov chaw uas dawb ntawv yeej yuav pab koj nriav kom tau lwm qhov chaw lov saib xyuas koj tus tsiaj.
 • Koj yuav raug hais kom khaw cia tsis pub hais tawm txog lwm tus lub npe los yog tej teeb meem rau leej twg hlo li.
 • Cov chaw uas dawb no yeej tsawj txog txua leej txua tus tej safety, yog li ntawm koj yuav raug hais kom muab thaj chaw ntawv cia ua tshaw zais.
 • Cov neeg uas tuaj saib(visitors)xwb los yeej txwv tsis pub tuaj.
 • Cov chaw uas dawb no yeej yog ib qhov chaw uas ua rau yus nyuaj siab tau thiab---koj yuav tau nyob rau hauv ib pawg uas muaj teeb meem kawg tau experiencing tej sijhawm ua nyuaj nkawg nkaus thiab.